Menu

Ysgol Sant Curig

CRhAFf - PTA

Pwy ydym ni?
Cymdeithas o rieni, athrawon a ffrindiau yw CRhAFf Ysgol Sant Curig. Rydym yn ‘Grwp o FFrindiau Ysgol Sant Curig’ sy’n agored i bawb gan gynnwys gwarchodwyr, gofalwyr, aelodau estynedig y teulu, staff nad sy’n dysgu ac aelodau eraill o’r gymuned lleol.
 
Beth rydym ni’n ei wneud?
Rydym yn cynnal cyfarfodydd misol i rannu synaidau a threfnu digwyddiadau a mentrau i godi arian i’n hysgol i allu hyrwyddo addysg ein plant. Mae’n codi calon i weld cymaint ynllawn egni ac awyddyn cynnig syniadau gwych ac yn rhoi o’u hamser, cymorth a chefnogaeth. Dewch i’n helpu i barhau â gwaith godidog CrhAFf.

Cyfarfodydd Misol
Rydym yn cynnal cyfarfodydd ar yr 2il Nos Fercher o bob mis rhwng 7-9 yr hwyr yn Nhafarn y 'Cherry Orchard', Ffordd y Coleg, Y Barri.  Dewch i'n gweld, bydd croeso mawr i chi yno.  Ta waeth os nad ydych yn gallu cyrraedd y cyfarfodydd ond yn frwd i rannu eich syniadau â ni neu am gynnig i'n helpu mewn rhyw ffordd, cofiwch gysylltu a ni. Danfonwch e-bost atom gan gynnwys eich enw ac enw a dosbarth eich plentyn ac fe ychwanegwn eich manylion i’n bas-data. 

Gwirfoddolwyr
Rydym o hyd yn edrych am wifoddolwyr i gynnig cymorth yn ystod digwyddiadau. Cewch manylion pellach yn ein cylchlythyron neu drwy 'Parent Mail'.

Cefnogwch ein gweithgareddau
Trwy gynnig eich amser neu drwy ymweld a'n digwiddiadau gan wario punt neu ddwy, gallwch gyfrannu tuag at y pethau bychain y mae’r athrawon yn teimlo wnaiff elwa ein plant i ‘dyfu ar ei taith’.
 
E-bost/E-mail:
Ffrindiau.SantCurig@gmail.com
 
Gwefan/Website:
Who are we?
Sant Curig PTFA is a parents, teachers and friends association. We are a  ‘Friends of Sant Curig’  Group’ open to all of the above including guardians, carers, grandparents, non-teaching staff and any other community members.

What do we do?
We hold monthly meetings to share ideas and organise fund raising events and initiatives to help raise money for the school so that our children can ultimately benefit. It has been encouraging to see people full of energy and enthusiasm with fund raising ideas, who have given us their time, help and support. We hope you will join us to help the PTFA to continue.

Monthly Meetings
We hold meetings on the 2nd Wednesday of every month between 7-9p.m. at the Cherry Orchard Pub, College Road,Barry. Please feel free to come along anytime, however, if you can’t get to the meetings but have any suggestions for fund raising or can help at any events then please get in touch. In fact, why not drop us an email, stating your & your child’s name & class and we’ll add you to our email contacts. 
 
Volunteers
We are always looking for ‘Volunteers’ to help out at various functions and events. Notifications of these appear in our newsletters or parent mail.
 
Support our events
By giving your time to help, or just coming along to our events and spending a few pounds, you can contribute to ‘the extras’ which teaching staff feel will most benefit the children to “grow on their journey”.
 
Suggestion Box
Please put any ideas or suggestions you may have in our PTFA suggestion box located by the school office reception or email us.

 
 
 
Top