Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - AMY WITHEY

Diwrnod MABOLGAMPAU hyfryd.  Diolch am ddod I gefnogi.
Fantastic sports Day today for Years 1 and 2.  Thank you for supporting.
Da iawn llys CIDI!

Rydym wedi mwynhau dathlu wythnos wyddoniaeth.

Dydd Gwener 17.6 2017 Gwasanaeth Blwyddyn 2.  Dewch i ymuno am 9.30yb  


Tymor yr haf! I ble mae'r amser yn mynd? 
Thema'r tymor yma yw 'ar lan y môr'. 
Byddwn yn astudio amrywiaeth o bethau! Creaduriaid y môr, hanes pentrefi ger y môr, daearyddiaeth traethau Cymru a llawer mwy! Hefyd byddwn yn dechrau astudio storiâu Saesneg mewn paratoad am flwyddyn 3!

Gofynnwn yn garedig i chi barhau i dalu £1 tuag at laeth a ffrwyth. I sicrhau bod gwisg ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol. I ddychwelyd pecyn porffor sy'n cynnwys llyfrau darllen a gwaith cartref erbyn dydd Mawrth bob wythnos.
 
Diolch!
Rwy'n siwr gawn ni tymor olaf hapus ym mlwyddyn dau.

The summer term! Where is the time going?
Our theme this term is ‘at the seaside’. 
 We will be studying a variety of things! Such as sea creatures, the history of seaside towns and the geography of beaches around Wales and lots more! We will also be studying some English stories in preparation for year 3. 
 
We ask kindly that you continue to contribute £1 towards fruit and milk. To ensure that your child’s P.E kit is in school. To return the purple book bag including the comment sheet and any homework by Tuesday every week. 
Thank you. 
We’re sure to have a busy and happy last term in year two. 


Dewch i ymuno gyda ni yn ein gwasanaeth am Gariad ar Ddydd Gwener y 10ed o Chwefror.
Please come and join us for our assembly about 'Love on Friday the 10th of February.  

 

Blwyddyn newydd dda i chi! Happy New Year to all! 

Ein thema’r tymor yma yw 'Trafnidiaeth'.  
Byddwn yn edrych ar wahanol gerbydau a ffyrdd o deithio.
Our theme this term is ' Transport'.  
We will be looking at different ways of travel and vehicles.

Mae gennym wasanaeth blwyddyn 2 ar y cyd ar ddydd Gwener yr 10fed o Chwefror am 9.30yb.  Croeso i chi ymuno gyda ni.
Our Year 2 assembly will be held on Friday the 10th of February at 9.30 am.  
We invite you all to join us.
 
Diolch yn fawr am eich cymorth a chydweithrediad.
Edrychwn ymlaen at dymor hapus a phrysur!
Thank you very much for your support and cooperation.
We look forward to a happy and busy term!

 

Croeso cynnes i dudalen flwyddyn dau MIss Lloyd/Miss Withey                  

Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Bowen yn ein helpu yn y dosbarth gyda’n gweithgareddau hwyliog eleni. 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Yn Yr Ardd’


Byddwn yn astudio amryw o straeon a cherddi yn ymwneud â chreaduriaid ac am blanhigion sy’n tyfu yng Nghymru a ledled y byd. Ynghÿd â gwaith celf, daearyddiaeth a cherddoriaeth i gyd-fynd â beth rydym yn ei ddysgu.
Mi fydd ein gwaith Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn parhau ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Ar ddydd Llun a dydd Mercher  mae gennym sesiynau ymarfer corff . Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr bod gwisg ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol.

 

Byddwn hefyd yn gweithio tu allan yn Ysgol y Coetir bob prynhawn Dydd Iau be bynnag yw'r tywydd  felly hoffwn ofyn yn garedig i chi am anfon pâr o welîs i'r ysgol i'w cadw yn y dosbarth.

 

Bydd gwaith cartref a geiriau sillafu yn ogystal â llyfr darllen yn mynd adref gyda’ch plentyn ar ddydd Iau/Gwener ac i gael ei ddychwelyd i’r ysgol  ary dydd Mawrth olynol os gwelwch yn dda .
Cofiwch ddarllen gyda’ch plentyn mor aml â phosibl adref ac ymarfer sillafu geiriau allweddol, ffurfio llythrennau a rhifau a mathemateg pen
(gweler pecyn blwyddyn dau). 

Diolch yn fawr am eich cymorth a chydweithrediad o flaen llaw.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus ac hynod o brysur! 

 

A big welcome to Miss Lloyd and Miss Withey’s year two page!!                           


We are very fortunate to have Mrs Bowen helping us with our class activities this year.
Our theme this term is ‘In The Garden’ .


We will be studying a variety of stories and poems about creatures and plants that grow and live in the garden here in Wales and around the world. In addition to this, music, art and geographical work to complement our theme.
Our work on Iaith ar Daith and Rhifau Rhagorol will be continuing and we look forward to developing our literacy and numeracy skills. 

P.E sessions will take place on a Monday and Wednesday so please make sure your child’s P.E kit is in school.  


We also will be working outside in our woodland school every Thursday whatever the weather so please could you send a pair of wellies and a coat to keep in the classroom?


Homework and words to practice spelling as well as reading books will be distributed every Thursday/Friday to be returned on the  Tuesday please . It would be very beneficial for your child if you could read at home with them as often as possible, practice spelling key words, forming letters and numbers and mental maths
(see the year two pack).

Thank you very much in advance for your support and cooperation.
We look forward to a happy and very busy year!

Picture 1 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 2 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 3 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 4 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 5 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 6 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 7 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 8 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 9 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 10 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 11 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 12 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 13 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 14 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 15 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 16 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 17 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 18 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 19 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 20 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 21 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 22 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 23 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 24 Mabolgampau bl 1 a 2
Picture 25 wythnos wyddoniaeth
Picture 26 wythnos wyddoniaeth
Picture 27 wythnos wyddoniaeth
Picture 28 wythnos wyddoniaeth
Picture 29 wythnos wyddoniaeth
Picture 30 wythnos wyddoniaeth
Picture 31 wythnos wyddoniaeth
Picture 32 wythnos wyddoniaeth
Picture 33 wythnos wyddoniaeth
Picture 34 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 35 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 36 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 37 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 38 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 39 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 40 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 41
Picture 42 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 43 Gwasanaeth Blwyddyn 2 mis Mehefin
Picture 44 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 45 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 46 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 47 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 48 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 49 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 50 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 51 Disgo Ysgol yr Haf
Picture 52 Garddio Mis Mai
Picture 53 Garddio Mis Mai
Picture 54 Garddio Mis Mai
Picture 55 Garddio Mis Mai
Picture 56 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 57 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 58 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 59 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 60 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 61 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 62 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 63 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 64 Garddio yn yr ardd wyllt
Picture 65 Trip i Fae Caerdydd
Picture 66 Trip i Fae Caerdydd
Picture 67 Trip i Fae Caerdydd
Picture 68 Trip i Fae Caerdydd
Picture 69 Trip i Fae Caerdydd
Picture 70 Trip i Fae Caerdydd
Picture 71 Trip i Fae Caerdydd
Picture 72 Trip i Fae Caerdydd
Picture 73 Trip i Fae Caerdydd
Picture 74 Trip i Fae Caerdydd
Picture 75 Trip i Fae Caerdydd
Picture 76 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 77 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 78 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 79 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 80 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 81 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 82 ymchwiliad gwyddoniaeth
Picture 83 arolwg cerbydau
Picture 84 arolwg cerbydau
Picture 85 arolwg cerbydau
Picture 86 Gwasanaeth Cariad Bl 2
Picture 87 Gwasanaeth Cariad Bl 2
Picture 88 Gwasanaeth Cariad Bl 2
Picture 89 Gwasanaeth Cariad Bl 2
Picture 90 Gwasanaeth Cariad Bl 2
Top