Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 6 / Year 6 - Mr M Price a Miss N Tudor/Mrs J Griffiths

Croeso i flwyddyn 6. Edrychwn ymlaen at gael blwyddyn hwylus, llawn brwdfrydedd, llwyddiannus a gwaith caled.  Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at addysgu’r plant gan sicrhau fod pob un ohonynt yn hapus, yn mwynhau’r ysgol a'u bod yn cyrraedd eu llawn botensial mewn amgylchedd osgogol a chartrefol. Mae blwyddyn 6 yn un brysur tu hwnt ac edrychwn ymlaen at weld y plant yn blodeuo gyda’r cyfleoedd newydd gan ddysgu i fod yn unigolion iach a hyderus, dinasyddion egwyddol a gwybodus, cyfranwyr mentrus a chreadigol a dysgwyr uchelgeisiol a galluog. Eleni, mi fyddwn yn parhau i ddefnyddio llawer o Hwb a Teams (yn yr ysgol ac adref) ac mi fydd ffocws o hyd ar ddysgu cyfunol.  

 

Cofiwch gefnogi’ch plentyn eleni trwy ymarfer ei m/fathemateg pen (tablau 2-12), sillafu wythnosol a darllen ll/lyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. 

 

Cofiwch ddilyn ein cyfrif Trydar @MissNWT123 a @1MrMPrice i weld hwyl a sbri y disgyblion. 

  

 

Welcome to year 6. We look forward to a fun, hard-working and successful year full of enthusiasm.  We look forward to educating the children ensuring that they are all happy, enjoy school and reach their full potential in a stimulating and homely environment. Year 6 is a busy year and we look forward to seeing the children blossom with new opportunities whilst learning to be healthy, confident individuals, ethical, informed citizens, enterprising and creative contributors and ambitious, capable learners. This year, we will continue to use Hwb and Teams (at school and at home) and we will continue to focus on blended learning. 

 

Remember to support your child this year by practising their times tables (tables 2-12), weekly spellings and continue to support them with their Welsh and English reading. 

 

Remember to follow our Twitter account @MissNWT123 and @1MrMPrice to see the pupils' fun filled activities. 

Top