Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5 / Year 5 - Miss E Connor

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 5!
Tymor 3. Term 3.

 

Rydym wedi cael dechreuad prysur i’r tymor newydd gydag ymweliad gan PC Warner i drafod effethiau ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Gwelwch  y lluniau isod!

We’ve had a busy beginning to the new term with PC Warner visiting us to discuss the effects of anti-social behaviour. See below for pictures!
 

Wel, am wythnos! Bum i'r theatr i weld cynhyrchiad o 'Goodnight Mr Tom'. Yn ogystal a hynnu cefnogon ni Ddiwrnod Trwynau Coch drwy wisgo i fyny fel beth rydym eisiau bod pan rydym yn hun. Am hwyl a sbri. Edrychwch ar y galeri lluniau i weld!
Well, what a week! We went to the theatre to see a production of 'Goodnight Mr Tom'. We also supported Red Nose Day by dressing up as what we want to be when we are older. What fun we had! Look at the gallery to see!
Cofiwch i wisgo fel cymeriad allan o'ch hoff lyfr ar Ddydd Gwener, Diwrnod y Llyfr. 
Remember to dress as a character from your favourite book on Friday, World Book Day.
Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Parry i helpu ni yn y dosbarth eleni, DIOLCH Mrs Parry!
We are very lucky to have Mrs Parry helping us in the class this year, THANK YOU Mrs Parry!
Edrychwn ymlaen at ddysgu llawer o bethau newydd yn ystod y flwyddyn nesaf; nid yn unig yn ein gwersi Mathemateg, Iaith a Gwyddoniaeth ond hefyd trwy ein thema hanes Yr Ail Ryfel Byd, trwy ein perfformiadau gymnasteg yn ein gwersi Ymarfer Corff a mewn llawer o wersi hwyl  a chyffrous eraill! 
We are looking forward to learning lots of new things during the coming year; not only in our Language, Maths and Science lessons, but also through our history theme - the Second World War, during our gymnastic performances and also during lots of other fun and exciting lessons!
Top