Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 5/ Year 5 - JULIE GRIFFITHS

Croeso i ddosbarth blwyddyn 5  Mrs Griffiths
Welcome to year 5, Mrs Griffiths class

Edrychaf ymlaen At ddod i adnabod chi i gyd yn ystod y tymor prysur a chyffrous yma. Ein thema'r tymor yma yw “O’r tywyllwch i’r Goleuni”
Rydyn ni wedi cael llawer o syniadau gwych gennych ar fapiau meddwl chi o’r hyn y gallwn astudio o fewn ein thema, diolch yn fawr iawn i chi.
Rydym yn ffodus iawn i gael cymorth a chefnogaeth Mrs Buckland a Mrs Parry yn ystod y flwyddyn.
Byddwn yn parhau i wella ein sgiliau rhifedd trwy Rifau Rhagorol a dewch i ddatrys, ac yn defnyddio Geiriau Gwych yn ein sesiynau iaith. Yn ogystal â hyn byddwn yn canolbwyntio ar sgiliau darllen y plant yn ein sesiynau a grwpiau darllen.
Mae gennym sawl peth hwylus yn ystod y tymor, rydym wedi mwyhau ar y traeth gyda’r RNLI “Hit the Surf” ac yna cyffro Llangrannog ar ôl hanner tymor, profiad byth cofiadwy.
Pethau i chi gofio:
Addysg Gorfforol pob dydd Mawrth  a dydd Mercher ac fe fydd angen gwisg arnoch. Du a gwyn yw’r wisg fel arfer. (Bydd angen llythyr os nad oes modd cymryd rhan yn y gwersi.)
Cofiwch ddychwelyd eich pecynnau darllen a llyfrau gwaith cartref yn wythnosol .
Cofiwch weithio gyda'ch plentyn drwy ddarllen yn wythnosol, ymarfer  tablau a sicrhau fod y  Gwaith Cartref nol mewn yn y dosbarth ar amser.
 
Edrychwn ymlaen at dymor prysur ,diddorol  llawn sbri a phrysurdeb!
Unrhyw gwestiwn cysylltwch â Mrs Griffiths neu'r Swyddfa!!
 
Welcome to year 5, Mrs Griffiths class
I look forward to getting to know you all during this exciting and bust term. Our theme this term is "from darkness to light"
Thank you very much for the great ideas we’ve had from you on your mind maps, about what we could study within this topic.
We are very lucky to get help and support Mrs Buckland and Mrs Parry during the year.
We continue to improve our numeracy skills through Big Maths, and use Big Writing in our language sessions. In addition to this we will focus on children’s reading skills in our reading groups.
We have several exciting activities to look forward to during this term, we have already enjoyed being on the beach with the RNLI "Hit the Surf" next we have the excitement of  Llangrannog after half term, a very memorable experience .
Things for you to remember:
Physical education each Tuesday and Wednesday and you will need appropriate clothing. Black and white is the P.E  uniform. (You will need a letter if it is not possible to participate in lessons.)
Remember to return your reading packs and homework book on a weekly basis.
Always work with your child by reading on a weekly basis, exercise tables and ensure that Homework is returned on time.
We look forward to a busy, interesting and fun term!
Any question please contact Mrs Griffiths or Office!!
Top