Menu

Ysgol Sant Curig

Derbyn/ Reception - Mrs D Jones a Mrs L Delve

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau hanner tymor, mae'r Gwanwyn ar ei ffordd. Mae eich athrawon, Miss Lewis, Mrs Jones , Mrs Delve a Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards a Mrs Jones yn edrych ymlaen am gyfnod prysur. 

Ein thema y tymor hwn yw Y Fferm.
Byddwn yn dysgu am anifeiliaid,am gylch bywyd iar, am gynnyrch fferm, am beirennau. Cawn ddysgu llawer am y fferm yn Cefn Mabli.
Cawn adolygu ac atgyfnerthu sgiliau darllen ac ysgrifennu gan ddefnyddio cynllun Tric a Chlic mewn modd hwyliog a llawen.
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd y plant yn cael pecyn darllen i ddod adref yn ogystal â gwaith cartref.
Yn ein sesiynnau Rhifau Rhagorol byddwn yn dysgu dwbl 1, dwbl 2 dwbl 3, dwbl 4, dwbl 5. Cyfri gwrthrychau mewn llinell a gwrthrychau mewn pentwr. Croeso i chi ymarfer adref!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau Gwasanaeth Dathlu Gwyl Ddewi. Rydym yn falch iawn o lwyddiant y plant. Roedd y plant yn wych, a wedi perfformio nifer o ganeuon a chofio stori gyfan am Dewi Sant yn pregethu am Dduw, ar ffurf Pie Corbett.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn parhau i ddathlu ein cymreictod ac ymarfer ar gyfer Eisteddfod yr ysgol.
 
Hoffwn eich atgoffa bod arian ffrwyth a llaeth yn £1 pob wythnos.
Mae arian cinio yn £10 yr wythnos -cofiwch bod modd talu hwn ar lein.
Mae'n bwysig i anfon gwisg addysg gorfforol i'r ysgol gyda'ch plentyn. Os ydych yn dymuno gallwch adael y wisg yn yr ysgol tan ddiwedd y tymor. Mae bagiau ar gael i'w prynu yn yr ysgol.

Byddwn yn gwneud popeth yn Gymraeg!

We hope you enjoyed the half term break, Spring is in the air! Miss Lewis, Mrs Jones, Mrs Delve with Miss Press, Mrs Ruck, Mrs Williams, Miss Richards and Mrs Jones are looking forward to a busy time.

Our theme this term is The Farm.
We will be learning about farm animals, produce, life cycle of a hen, machinery. We will have a better understanding when we visit Cefn Mably Farm.

In our literacy sessions we will have fun learning, revising and building upon our reading and writing skills using the Tric a Chlic scheme.
The children will start bringing reading books home as well as Homework.
We will be learning what is double 1, double 2, double 3, double 4 and double 5 in our Numeracy sessions, also counting objects in a line, counting a pile of objects. Please practise at home!

We hope you enjoyed our Saint David's Day Celebration service . We are very proud of the children's achievement. Their performance of the songs, hymns and Saint David's story in the style of Pie Corbett was fantastic.

During the next few weeks we will be continuing to celebrate our Welsh heritage and practising for the school Eisteddfod.


Please bring £1 a week for fruit and milk.
School dinners cost £10 a week, remember you can pay online.
Also we would like to remind you to send in your child's PE kit. You can leave the bag in school until the end of term if you wish. Bags are available to buy in school.

All this, and everything in Welsh!