Menu

Ysgol Sant Curig

Blwyddyn 2/ Year 2 - Miss C Turley

Ein thema'r tymor yma ydy ar lan y môr. 
Byddwn yn astudio moroedd, deunyddiau naturiol ac annaturiol ac amrywiaeth o greaduriaid!
 
Os oes gennych unrhyw syniadau am weithgareddau, gwefannau, llyfrau a.y.b diddorol a pherthnasol byddwn yn falch iawn o glywed. Yn y cyfamser byddai'n hyfryd i chi holi a thrafod gyda'ch plentyn yr hyn maen nhw'n dysgu er mwyn datblygu eu dealltwriaeth o'r maes. 
 
Our theme this term is at the seaside.
We will be studying world oceans, natural and artificial artefacts and a range of sea creatures!
 
If you have any ideas regarding activities, websites, books etc that are interesting and relevant we would be happy to hear about them. In the meantime it would be lovely if you could continue to ask and discuss with your child what they are learning in order to develop their understanding of the topic. 

 
Diolch yn fawr,
Tîm blwyddyn dau. 

 

Croeso mawr i dudalen flwyddyn dau Miss Turley! 

Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Willocombe yn ein helpu yn y dosbarth gyda’n gweithgareddau.

Ein thema'r tymor yma yw ‘yn yr ardd’. Byddwn yn astudio pob math o straeon a cherddi yn ymwneud â chreaduriaid ac am blanhigion sy’n tyfu yng Nghymru ac ar draws y byd. Hefyd gwaith celf, daearyddiaeth a cherddoriaeth i gyd-fynd gyda beth rydym yn dysgu. Byddwn yn dysgu llawer am y cynhaeaf er mwyn paratoi ar gyfer ein gwasanaeth (Hydref 24).

Mi fydd ein gwaith Iaith ar Daith a Rhifau Rhagorol yn parhau ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein sgiliau llythrennedd a rhifedd. Ar ddydd Llun a dydd Mercher mae gennym sesiynau ymarfer corff. Plîs gwnewch yn siwr bod gwisg ymarfer corff eich plentyn yn yr ysgol.

Bydd gwaith cartref a geiriau sillafu yn ogystal â llyfr darllen yn mynd adref gyda’ch plentyn ar ddydd Iau/Gwener ac i gael ei ddychwelyd i’r ysgol y dydd Llun olynol os gwelwch yn dda. Cofiwch ddarllen gyda’ch plentyn mor aml â phosibl adref ac ymarfer sillafu geiriau allweddol, ffurfio llythrennau a rhifau a mathemateg pen (gweler pecyn blwyddyn dau).

Diolch yn fawr am eich cymorth a chydweithrediad.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur!

 

A big welcome to Miss Turley’s year two page!! 

We are very fortunate to have Mrs Willocombe helping us with our class activities.
Our theme this term is ‘in the garden’. We will be studying all sorts of stories and poems about creatures and plants that grow and live in the garden here in Wales and around the world. Also music, art and geographical work to complement our theme. We will be learning a lot about the harvesting season in preparation for our assembly (24 October).  

Our work on Iaith ar Daith and Rhifau Rhagorol will be continuing and we look forward to developing our literacy and numeracy skills.  P.E sessions will take place on a Monday and Wednesday so please make sure your child’s P.E kit is in school.

Homework and words to practice spelling as well as reading books will be distributed every Thursday/Friday to be returned on the Monday please. It would be very beneficial for your child if you could read at home with them as often as possible, practice spelling key words, forming letters and numbers and mental maths (see the year two pack).

Thank you very much for your support and cooperation.
We look forward to a happy and busy year!

Picture 1 Braslunio tu fas
Picture 2 Braslunio tu fas
Picture 3 Braslunio tu fas
Picture 4 Braslunio tu fas
Picture 5 Braslunio tu fas
Picture 6 Braslunio tu fas
Picture 7 creu synau'r mor
Picture 8 creu synau'r mor
Picture 9 creu synau'r mor
Picture 10 creu synau'r mor
Picture 11 creu synau'r mor
Picture 12 creu synau'r mor
Picture 13 Cynllunio helfa
Picture 14 Cynllunio helfa
Picture 15 Cynllunio helfa
Picture 16 Tymor y Gwanwyn!
Picture 17 Tymor y Gwanwyn!
Picture 18 Tymor y Gwanwyn!
Picture 19 Tymor y Gwanwyn!
Picture 20 Tymor y Gwanwyn!
Picture 21 Tymor y Gwanwyn!
Picture 22 Tymor y Gwanwyn!
Picture 23 Tymor y Gwanwyn!
Picture 24 Tymor y Gwanwyn!
Picture 25 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 26 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 27 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 28 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 29 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 30 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 31 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 32 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 33 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 34 Trip i Fae Caerdydd!
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Top